Notícies 2021

Premi Delfí Colomé - Bases del premi

PREMI DELFÍ COLOMÉ A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE NOVES PROPOSTES DE DANSA D'ARREL TRADICIONAL

La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny de Les Preses (mitjançant el Festival Ésdansa), amb la col·laboració de la Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles d'arrel tradicional, l’Ajuntament d’Olot (mitjançant el Festival Sismògraf d’Olot), el Consell Cultural de les Valls d'Àneu (mitjançant el Festival Dansàneu), el Consorci del Mercat de les Flors i la Federació d’Ateneus de Catalunya convoquen la tercera edició del premi Delfí Colomé al millor projecte de creació i producció en dansa d’arrel tradicional. El premi té com a objectiu ser un motor per a la creació i producció de noves propostes que parteixin de la tradició i del llenguatge de la dansa catalana d’arrel tradicional.

BASES

1.Característiques

El premi s’atorgarà al millor projecte de creació i producció que parteixi de la tradició i del llenguatge de la dansa catalana d’arrel tradicional. Els projectes han de tenir com a resultat la presentació en directe d’un espectacle de dansa, sense perjudici del diàleg amb altres disciplines artístiques.

2.Dotació

El premi consta de:

a) Una dotació de 10.000 euros, dels quals 5.000 euros són aportats pel Departament de Cultura, i la resta per cadascuna de les quatre entitats col·laboradores següents: el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, la Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles d'arrel tradicional, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que aporten 1.250 euros cadascuna. Aquests imports hauran de ser invertits, íntegrament, en la producció del projecte premiat i tenen la consideració d’imports total bruts atès que quedaran subjectes a les retencions que corresponguin d’acord amb la normativa tributària vigent.

b) La presentació - estrena del projecte guanyador es realitzarà en el marc del Festival Ésdansa 2019, a concretar la data amb l’organització del festival.

c) Inclusió al programa de la Fira Mediterrània 2019, a concretar la data amb l’organització de la Fira.

d) Inclusió al programa del Festival Sismògraf d’Olot 2019 per a realitzar un work in progress del treball, a concretar dates amb l’organització del Festival.

e) Residència d’una setmana i inclusió al programa del Festival Dansàneu 2019 per a realitzar un work in progress, a concretar dates amb l’organització del Festival (juliol de 2019).

f) Proposta de programació al Mercat de les Flors.

g) Proposta de programació dins la XTAC Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya de la Federació d’Ateneus de Catalunya.

3.Candidats

Podran optar-hi els creadors/formacions a títol individual o col·lectiu (persones físiques o persones jurídiques) que presentin una proposta d’acord amb aquestes bases. Tant si és a títol individual com col·lectiu, només es podrà presentar una única sol·licitud i caldrà garantir que es tracta d’un projecte original i inèdit i no pot haver estat estrenat.

4.Documentació

En el següent ENLLAÇ cal emplenar el formulari de la sol·licitud amb les dades de la persona física o jurídica, i adjuntar-hi tota la documentació següent:

* Dossier complet del projecte que ha de constar com a mínim de: síntesi d’una pàgina, informació detallada del projecte artístic i trajectòria dels seus responsables, requisits tècnics, pressupost de despeses i d’ingressos i altres com el pla de comunicació, pla d’explotació…

* Declaració que el sol·licitant es troba en possessió dels drets de propietat intel·lectual necessaris per a la representació de l’espectacle, inclosos els drets sobre imatges, música, textos, si escau (veure model de declaració al final d’aquestes bases).

* Cartes de compromís de coproducció i/o programació, així com altres documents que reflecteixin la implicació de diferents agents en el projecte, si escau.

* Documentació addicional, si escau, que els aspirants creguin convenient incloure per facilitar la valoració del projecte: projectes anteriors, crítiques, bibliografia, memòria gràfica o audiovisual...

El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar l’aspirant per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat.

5.Termini de presentació de la documentació

La convocatòria és oberta des del dia 20 d’abril de 2018 i finalitzarà el dia 31 d’agost  de 2018.

6.Selecció de projectes

La selecció i valoració dels projectes anirà a càrrec d’un jurat creat expressament per a l’ocasió i serà designat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a proposta de l’Associació Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny (mitjançant el Festival Ésdansa). El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic en el transcurs de la Fira Mediterrània 2018, que tindrà lloc entre els dies 4 i 7 d’octubre de 2018, i a través de la pàgina web www.esdansa.cat.

El jurat només premiarà un projecte o podrà declarar el premi desert.

7.Criteris de valoració

Es valoraran especialment els aspectes següents:

-l’interès del projecte presentat

-la viabilitat del projecte

-el caràcter multidisciplinari de la proposta

-la reflexió o treball que proposi al voltant de la dansa catalana d’arrel tradicional, entesa com a punt de partida i raó de ser del premi.

Una vegada fet públic el premi, l’equip del Festival Ésdansa realitzarà un seguiment i tutela del projecte si ho considera oportú.

8.Extinció del dret al premi

El dret al premi s’extingirà en els supòsits següents:

-Si no s’executen continuadament els treballs en els terminis convinguts, o si els informes de la seva realització no fossin prou satisfactoris.

-Si el guanyador incompleix qualsevol de les obligacions assumides.

L’extinció anticipada del premi implicarà la cancel·lació dels pagaments posteriors que estiguin pendents. Si hi hagués culpa per part del guanyador, se li podria exigir la devolució del pagament anterior.

9.Lliurament del projecte

L’estrena del projecte es realitzarà en el marc del Festival Ésdansa 2019. L’estrena del projecte resultant és condició indispensable del premi, i s’entén que totes les despeses que aquesta presentació pugui generar en el Festival Ésdansa (producció i honoraris) estan incloses en la dotació econòmica atorgada. El Festival Ésdansa aportarà les necessitats tècniques sempre que s’ajustin als estàndards del festival.

10.Propietat i difusió del projecte

A partir de l'estrena, el projecte guardonat restarà en propietat de l’autor i en podrà disposar lliurement per exposar-lo i representar-lo, sempre incloent els logotips de les diferents entitats col·laboradores en el premi a tot el material gràfic i de difusió que es realitzi.

Tanmateix, l’autor accepta cedir els drets d’imatge a l’organització del premi, únicament per a elements promocionals i de difusió i estarà obligat a assistir als actes d’entrega i promoció del premi, segons especifiqui l’organització, que ho comunicarà amb la major antelació possible.

11.Incompatibilitats

L’obtenció del present premi no és incompatible amb altres premis o ajuts.

12.Acceptació de les bases

La participació en aquest premi comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

FORMULARI D'INSCRIPICIÓ

DECLARACIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

DESCARREGA LES BASES DEL PREMI EN PDF

Agraïments

A l’Agrupament d’Esbarts Dansaires i a l’Associació de Professionals de la dansa de Catalunya per la col·laboració en la difusió del premi.

_____________________________________________________________________

Nota biogràfica:

Delfí Colomé Pujol neix a Barcelona al 1946, fill d'una mare cantant i balladora i d'un pare emprenedor. Per tant, l'art i l'aventura l'acompanyaran fins als seus darrers dies, a Seül, on mor l'abril del 2008 sent ambaixador d'Espanya a la capital coreana.

Els seus inicis en el món de l'art van ser acompanyant al piano els assajos d'uns quants esbarts de Gràcia i més endavant dirigint alguna cobla en ballades de dansa tradicional. La seva carrera ha estat molt prolífica tant en l'aspecte de la música com en el de la dansa. “Home del Renaixement” és com l'anomenen en molts escrits sobre la seva vida.

La seva tesi doctoral va ser sobre coreografies inspirades en la guerra civil espanyola, obtenint un Cum Laude per la seva feina. Té editats dos llibres sobre dansa i diverses composicions musicals. La seva mort ha deixat un buit en el món de l'escriptura sobre la dansa.

Ho organitza:

Amb el suport de:

Ésdansa, el festival de la dansa d'arrel tradicional

Carrer La Fageda, s/n | 17178 Les Preses (Girona) | Tel.: + 34 972 69 34 85 | info@esdansa.cat

Idioma